ࡱ> Z[U !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTVWXYRoot Entry FP,SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8WordDocument< !"#$%&'()*+,-./01234567Oh+'0  $ 0<DLT Normal.wpt2@@#@#@ 5OZMicrosoft Office Word Wordord՜.+,D՜.+,\ B$ (\dlKSOProductBuildVer2052-6.6.0.26570Table Data 쥿 PMKSKS<#`` 8|o iQNZT @X sQNO9e 0^ N^lQOlQSvcw{tRl 0vQ[ N0,{NagO9e:N ,gRl@by^ N^lQOlQSN N{ylQOlQS /fc g NR`b_KNNNvQhy*g(W8RNf@b N^NfvN gPlQS N hyTyr[[aSLbl[􁡀N/}Ǐ200N N hylQ_l0 N0,{VagO9e:N lQOlQSlQ_lhy^S_(WhQV-N\ONNl|~ۏL lQ_lvlQOlQShy^S_(W-NV8R{v~{lQSƖ-N{vX[{0 N0XRNag \O:N,{Nag lQOlQSSNOlۏLCgD0:PCgD0DN͑~I{0 lQOlQSSLOHQI{8RTy ^S_u[l_0L?elĉT-NV8Rvcw{tYXTON N{y-NVvO vvsQĉ[0 V0,{NASNag9e:N,{NASNag O9e:N hylQ_lN[TSLvlQOlQS^S_b2JSt^^bJT0t^^bJT0t^^bJT-Nv"RObJT^S_~wQ g8Rg'vsQNRDyOlQOlQ_l vhO9e:N hylQ_l 0 ,gQ[lQ^KNeweL0 0^ N^lQOlQSvcw{tRl 09hnc,gQ[\Ov^vO9ev^[agez^\Ov^te ͑elQ^0 ^ N^lQOlQSvcw{tRl 2012t^9g28e-NV8Rvcw{tYXTO,{17!k;N-^RlQO[Ǐ 9hnc2013t^12g26e-NV8Rvcw{tYXTO 0sQNO9e<^ N^lQOlQSvcw{tRl>vQ[ 0O ,{Nz ;`R ,{Nag :NNĉ^ N^lQOlQShylTSLL:N ObbDTlCgv ~b>yOlQqQ)Rv 9hnc 08Rl 00 0lQSl 0SvsQl_lĉvĉ[ 6R[,gRl0 ,{Nag ,gRl@by^ N^lQOlQSN N{ylQOlQS /fc g NR`b_KNNNvQhy*g(W8RNf@b N^NfvN gPlQS N hyTyr[[aSLbl[􁡀N/}Ǐ200N N hylQ_l0 ,{ Nag lQOlQS^S_ cgql_0L?elĉ0,gRlTlQSz zvĉ[ ZP0RCgfpf Tlĉ~% lQSlt:g6RePhQ e\LOo`b2INR0 ,{Vag lQOlQSlQ_lhy^S_(WhQV-N\ONNl|~ۏL lQ_lvlQOlQShy^S_(W-NV8R{v~{lQSƖ-N{vX[{0 ,{Nag lQOlQSSNOlۏLCgD0:PCgD0DN͑~I{0 lQOlQSSLOHQI{8RTy ^S_u[l_0L?elĉT-NV8Rvcw{tYXTON N{y-NVvO vvsQĉ[0 ,{mQag :NlQSQwQNyeNv8RlQS0_^NR@b0O^NR@bSvQN8R gR:gg ^S_RR=\#0ڋ[[O we\L[Na8hgINR cgqOl6R[vNRĉR0LNgbNĉTLNS_QRShNNa O@bQwQeNvw['`0Qnx'`T[te'` v^cS-NVvOvv{0 ,{Nz lQSlt ,{Nag lQOlQS^S_Ol6R[lQSz z0 -NVvOOl[lQOlQSz z_Yag>k\OQwQSOĉ[ ĉlQSz zv6R[TO9e0 ,{kQag lQOlQS^S_^z|Q~lQSyrpTlQSlt:g6RW,gBlvN'YO0cNO0vNO6R^ fpfL#TNĉR0 ,{]Nag lQOlQSvlt~g^S_nxO@b gN yr+R/f-N\NEQRLOl_0L?elĉTlQSz zĉ[vTlCg)R0 N[l_0L?elĉTlQSz zĉ[vlQS͑'YNy N gw`CgTSNCg0 lQOlQS^S_^zePhQbDsQ|{t ObbDvTlCgv0 ,{ASag lQOlQSN'YO0cNO0vNOvSƖ0cHh[0we0S_ z^0cCgYXb0hQTQI{^S_&{Tl_0L?elĉTlQSz zvĉ[OU_^S_[tev^[hQOX[0 N'YOvcHh[^S_&{T z^ ONvw`Cg0SNCg0(CgThQCgcNO^S_(WLCgVTN'YOcCgVQ[[Ny\OQQ N_NfN'YO[QcNOLCgVTcCgVvNyۏLQ0 ,{ASNag lQOlQScNO^S_[lQSvlt:g6R/f&T~@b gvNcOTvObTs^I{Cg)RI{`QۏLEQR0ċ0O0 00,{ASNag lQOlQS^S_:_SQ萡{t cgqvsQĉ[^zO8h{SO|0"R{tTΘic6RI{6R^ nxOlQS"RbJTw[S`SL:NTlTĉ0 ,{AS Nag lQOlQSۏLsQTNf^S_u_s^I{0?a0I{N0 gPvSR ONflQs^0lQAQ ~blQSvTlCgv 9hncl_0L?elĉ0-NVvOvĉ[TlQSz z e\Lv^v[ z^0 ,{ASVag lQOlQS^S_ǑS gHece2bkNSvQsQTeNTyb__`S(ublylQSvDё0DNSvQNDn0 ,{ASNag lQOlQS[ev^-͑~L:N ^S_ cgql_0L?elĉ0-NVvOvĉ[TlQSz z e\Lv^vQV{ z^v^X8RlQSTvsQ8R gR:ggQwQNNa0 NUOUSMOT*NN N_)R(uv^-͑~_c[lQOlQSSvQNvTlCgv0 ,{ASmQag ۏLlQOlQS6e- 6e-NbvQ[Ec6RN^S_wQ gePhQvlQSlt:g6RTo}YvڋOU_06e-N N_NNUOb__N6e-lQS_"RDR N_)R(u6e-;mR_c[6e-lQSSvQNvTlCgv0 (WlQOlQS6e--N 6e-Nc gv6e-lQSvN (W6e-[bT12*NgQ N_l0 ,{ASNag lQOlQS[e͑'YDN͑~ ͑~vvsQDN^S_Cg^\npf0[NlQAQ ͑~TvlQOlQSlt:g6RePhQ N__c[lQOlQSTNvTlCgv0 ,{ASkQag lQOlQS^S_ cgql_vĉ[ Te~TlQSv[E`Q(Wz z-N~[^zhQCgV6R^0 ,{AS]Nag lQOlQS^S_(Wz z-N~[~~㉳Q:g6R0N gCg cgql_0L?elĉTlQSz zvĉ[ ǏN0lNɋbvQNl_KbkObvQTlCgv0 ,{ Nz Oo`b2 ,{NASag lQSSvQNOo`b2INRN^S_ cgql_0L?elĉT-NVvOvĉ[ w[0Qnx0[te0Se0Wb2Oo` N_ gZGP}0['`Hb͑'YWo0lQSSvQNOo`b2INRN^S_T@b gbD TelQ_b2Oo`0 lQSvcN0vN0ؚ~{tNXT^S__[0RR0We\LL# OlQSb2Oo`vw[0Qnx0[te0Se0 ,{NASNag Oo`b2eN;NSblQ_lffN0[TlffN0[TSLffN0SL`QbJTfN0[gbJTT4NebJTI{0wQSOvQ[NkvBl0 ,{ NASag lQSSvQNOo`b2INRN^S_\Oo`b2lQJTe?zTvsQYgeNnYNlQSOO@bO>yOlQOg0 ,{ NASNag lQS^S_MT:NvQcO gRv8RlQSS_^NR@b0O^NR@bI{8R gR:ggv]\O cBlcO@bDe N_Bl8RlQS08R gR:ggQwQN[‰N[ N&{veNb;xvQ]\O0 ,{Vz hyl ,{ NASNag hyTyr[[al[􁡀N/}Ǐ200NvN gPlQS ^S_ NL:NSuKNew3*NgQ cgq-NVvO gsQĉ[6R\O3ueN 3ueN^S_SbFO NPN[TlffN0_^NR@bQwQvl_afN0O^NR@bQwQv[bJT0N gPlQSc3ueNT-NVvO3u8hQ0(WcN3ueNMR N gPlQS^S_\vsQ`Qw@b gN0 (W3*NgQNNpeM200NNQv SN NcQ3u0 hyTyr[[al^S_N^lQ_e_OSl03uhylQ_lv cgq,gRl,{ NAS Nag0,{ NASVagvĉ[Rt0 ,{ NAS Nag lQS3uvQhylQ_lv cNO^S_Ol1\hylQ_lvwQSOeHh\OQQ v^cN'YOybQ N'YOQ_{~Q-^OvN@bchQCgv2/3N NǏ0 cNOTN'YOQ-N؏^S_SbN NQ[ N cgq-NVvOvvsQĉ[O9elQSz z N cgql_0L?elĉTlQSz zvĉ[^zePhQlQSlt:g6R N e\LOo`b2INR cgqvsQĉ[b2lQ_lffN0t^^bJT0JSt^^bJTSvQNOo`b2Q[0 ,{ NASVag NNpeǏ200NvlQS3uvQhylQ_l ^S_ cgq-NVvO gsQĉ[6R\OlQ_lv3ueN 3ueN^S_SbFO NPNlQ_lffN0_^NR@bQwQvl_afN0wQ g8Rg'vsQNRDk@byyr[[avVSb NR:ggb6qN N lQSN N lQSvcN0vN0ؚ~{tNXT08h_XT] N &{TbDS_'`{tĉ[v6qNbD0lNbDSvQN~Nm~~0 lQSnx[SL[ae &{T,gag,{N>k,{N y0,{ N yĉ[vbDT N_Ǐ35 T0 8h_XT]v[ ^S_1ulQScNOc T v^ThQSOXT]lQ:yT_Bla 1uvNOShfnxaT ~N'YO[ybQ0 bDS_'`{tĉ[1u-NVvOSL6R[0 ,{VASag lQS^S_[SL[avNۏLnx gEQRt1unxOSL[a&{T,gRlTlQSvvsQĉ[0 lQS^S_NSL[a~{S+TΘic:yag>kv-OS0 ,{VASNag lQScNO^S_Ol1\,g!khySLvwQSOeHh\OQQ v^cN'YOybQ N'YOQ_{~Q-^OvN@bchQCgv2/3N NǏ0 3uTyr[[aSLhy[􁡀N/}Ǐ200NvN gPlQS cNOTN'YOQ-N؏^S_SbN NQ[ N cgq-NVvOvvsQĉ[O9elQSz z N cgql_0L?elĉTlQSz zvĉ[^zePhQlQSlt:g6R N e\LOo`b2INR cgqvsQĉ[b2[TSLffN0SL`QbJTfN0t^^bJT0JSt^^bJTSvQNOo`b2Q[0 ,{VASNag lQS^S_ cgq-NVvO gsQĉ[6R\O[TSLv3ueN 3ueN^S_SbFO NPN[TSLffN0_^NR@bQwQvl_afN0wQ g8Rg'vsQNRDŹuk_UKA5CJ OJPJQJo(KHCJ OJPJQJo(CJ OJPJQJo(CJ OJPJQJo(CJ OJPJQJo(KHCJ OJPJQJo(CJ OJPJQJo(KHCJ OJPJQJo(KHCJ OJPJQJo(CJ OJPJQJo(KHCJ OJPJQJo(CJ OJPJQJo(KHCJ OJPJQJo(KHCJ OJPJQJo(KHCJ OJPJQJo(CJ OJPJQJo(KHCJ OJPJQJo(KHCJ OJPJQJo(KH>F68vx@B(*26>{qe[OC7CJ OJPJQJo(KHCJ OJPJQJo(KHCJ OJPJQJo(KHCJ OJPJQJo(CJ OJPJQJo(KHCJ OJPJQJo(CJ OJPJQJo(CJ OJPJQJo(CJ OJPJQJo(CJ OJPJQJo(CJ OJPJQJo(CJ OJPJQJo(CJ OJPJQJo(CJ OJPJQJo(CJ OJPJQJo(CJ OJPJQJo(CJ OJPJQJo(CJ OJPJQJo(KHCJ OJPJQJo(" $ & 8 : < !!z!|!!!0"2"<"X"ǻuk_UKA5CJ OJPJQJo(KHCJ OJPJQJo(CJ OJPJQJo(CJ OJPJQJo(CJ OJPJQJo(KHCJ OJPJQJo(CJ OJPJQJo(CJ OJPJQJo(CJ OJPJQJo(CJ OJPJQJo(CJ OJPJQJo(CJ OJPJQJo(CJ OJPJQJo(CJ OJPJQJo(KHCJ OJPJQJo(KHCJ OJPJQJo(KHCJ OJPJQJo(CJ OJPJQJo(KHCJ OJPJQJo(X"""B#D#P#R#$$$$d%f%h%t%%%%& &~tj^TH>4CJ OJPJQJo(CJ OJPJQJo(CJ OJPJQJo(KHCJ OJPJQJo(CJ OJPJQJo(KHCJ OJPJQJo(CJ OJPJQJo( B*phCJ OJPJQJo(KHCJ OJPJQJo(CJ OJPJQJo(CJ OJPJQJo(CJ OJPJQJo(CJ OJPJQJo(CJ OJPJQJo(KHCJ OJPJQJo(CJ OJPJQJo(CJ OJPJQJo(CJ OJPJQJo(CJ OJPJQJo( &&&&&'('<'>'''''$(&(*(8(<(j((ɿui_SI8 B*phCJ OJPJQJo(KHCJ OJPJQJo(CJ OJPJQJo(KHCJ OJPJQJo(CJ OJPJQJo(KHCJ OJPJQJo(CJ OJPJQJo(CJ OJPJQJo(KHCJ OJPJQJo(CJ OJPJQJo(CJ OJPJQJo(CJ OJPJQJo(KHCJ OJPJQJo(CJ OJPJQJo(CJ OJPJQJo(CJ OJPJQJo(KHCJ OJPJQJo(KHCJ OJPJQJo((),).))))))(*,*@*B*F*T*X*+++ɿzpdZND:0CJ OJPJQJo(CJ OJPJQJo(CJ OJPJQJo(CJ OJPJQJo(KHCJ OJPJQJo(CJ OJPJQJo(KHCJ OJPJQJo(CJ OJPJQJo(CJ OJPJQJo(>* whCJ OJPJQJo(CJ OJPJQJo(KHCJ OJPJQJo(CJ OJPJQJo(KHCJ OJPJQJo(CJ OJPJQJo( B*phCJ OJPJQJo(KH B*phCJ OJPJQJo(KHCJ OJPJQJo(++++t,v,,,--8-B-----. .&.Ƽyoe[QG6 B*phCJ OJPJQJo(KHCJ OJPJQJo(CJ OJPJQJo(CJ OJPJQJo(CJ OJPJQJo(CJ OJPJQJo(CJ OJPJQJo( B*phCJ OJPJQJo(KHCJ OJPJQJo(CJ OJPJQJo(CJ OJPJQJo(CJ OJPJQJo(CJ OJPJQJo(CJ OJPJQJo(CJ OJPJQJo( B*phCJ OJPJQJo(KHCJ OJPJQJo(CJ OJPJQJo(&.\.^.`.f....//000011&1(11ǶwmcYOE9/CJ OJPJQJo(CJ OJPJQJo(KHCJ OJPJQJo(CJ OJPJQJo(CJ OJPJQJo(CJ OJPJQJo(CJ OJPJQJo(CJ OJPJQJo(CJ OJPJQJo(CJ OJPJQJo(>* *CJ OJPJQJo(CJ OJPJQJo(CJ OJPJQJo( B*phCJ OJPJQJo(KHCJ OJPJQJo( B*phCJ OJPJQJo(KH B*phCJ OJPJQJo(KHCJ OJPJQJo(KH11@2B2D2F2X2Z2\222334363D3J3n3p3ǽukaUK?5CJ OJPJQJo(CJ OJPJQJo(KHCJ OJPJQJo(CJ OJPJQJo(KHCJ OJPJQJo(CJ OJPJQJo(CJ OJPJQJo(CJ OJPJQJo(CJ OJPJQJo(KHCJ OJPJQJo(CJ OJPJQJo(CJ OJPJQJo(CJ OJPJQJo(CJ OJPJQJo( B*phCJ OJPJQJo(KH B*phCJ OJPJQJo(KHCJ OJPJQJo(CJ OJPJQJo( *p3333334444444*5,5^5`5d5r5ǻymaUI=3CJ OJPJQJo(CJ OJPJQJo(KHCJ OJPJQJo(KHCJ OJPJQJo(KHCJ OJPJQJo(KHCJ OJPJQJo(KHCJ OJPJQJo(CJ OJPJQJo(CJ OJPJQJo(CJ OJPJQJo(KHCJ OJPJQJo(KHCJ OJPJQJo(KHCJ OJPJQJo(KHCJ OJPJQJo(KHCJ OJPJQJo(KHCJ OJPJQJo(CJ OJPJQJo(KHCJ OJPJQJo(r5z555J6d6f66666666B7D7F7B8ɿ}lbQG;1CJ OJPJQJo(CJ OJPJQJo( *CJ OJPJQJo( B*phCJ OJPJQJo(KHCJ OJPJQJo( B*phCJ OJPJQJo(KH B*phCJ OJPJQJo(KHCJ OJPJQJo(KH B*phCJ OJPJQJo(KHCJ OJPJQJo(CJ OJPJQJo(CJ OJPJQJo(CJ OJPJQJo(CJ OJPJQJo(KHCJ OJPJQJo(CJ OJPJQJo(CJ OJPJQJo(KHB8D8888@:B:;;";$;<<<< ==R=T=ôvlbXND:CJ OJPJQJo(CJ OJPJQJo(CJ OJPJQJo(CJ OJPJQJo(CJ OJPJQJo(CJ OJPJQJo(CJ OJPJQJo(CJ OJPJQJo(CJ OJPJQJo(KHCJ OJPJQJo(CJ OJPJQJo(CJ OJPJQJo(B*phCJ OJPJQJo(B*phCJ OJPJQJo(CJ OJPJQJo(B*phCJ OJPJQJo(CJ OJPJQJo(CJ OJPJQJo(T=V=h=j=l=x=>>>>????@@@@@Awm\RH>2CJ OJPJQJo(KHCJ OJPJQJo(CJ OJPJQJo(CJ OJPJQJo( B*phCJ OJPJQJo(KHCJ OJPJQJo(CJ OJPJQJo(KHCJ OJPJQJo(CJ OJPJQJo(CJ OJPJQJo(CJ OJPJQJo(CJ OJPJQJo(CJ OJPJQJo(KHCJ OJPJQJo(KHCJ OJPJQJo(CJ OJPJQJo(CJ OJPJQJo(CJ OJPJQJo(CJ OJPJQJo(AAAAA.B0BBBCCCCC\Dwm\PF:0CJ OJPJQJo(CJ OJPJQJo(KHCJ OJPJQJo(CJ OJPJQJo(KH B*phCJ OJPJQJo(KHCJ OJPJQJo( B*phCJ OJPJQJo(KHCJ OJPJQJo(KHCJ OJPJQJo( B*phCJ OJPJQJo(KH B*phCJ OJPJQJo(KHCJ OJPJQJo(KH B*phCJ OJPJQJo(KH B*phCJ OJPJQJo(KH B*phCJ OJPJQJo(KH\D^D`DpDtDXEZE\EnEpErEvEEE\F^FhFF¸zn]LB1 B*phCJ OJPJQJo(KHCJ OJPJQJo( B*phCJ OJPJQJo(KH B*phCJ OJPJQJo(KHCJ OJPJQJo(KHCJ OJPJQJo(CJ OJPJQJo(KHCJ OJPJQJo(CJ OJPJQJo(CJ OJPJQJo(CJ OJPJQJo(CJ OJPJQJo(CJ OJPJQJo(CJ OJPJQJo(KHCJ OJPJQJo(CJ OJPJQJo(KH B*phCJ OJPJQJo(KHFFFFGHH HHHHHHHHH.I̻wm\RF<+ B*phCJ OJPJQJo(KHCJ OJPJQJo(CJ OJPJQJo(KHCJ OJPJQJo( B*phCJ OJPJQJo(KHCJ OJPJQJo( B*phCJ OJPJQJo(KHCJ OJPJQJo(KHCJ OJPJQJo(CJ OJPJQJo(KH B*phCJ OJPJQJo(KH B*phCJ OJPJQJo(KHCJ OJPJQJo(KHCJ OJPJQJo(CJ OJPJQJo(KH B*phCJ OJPJQJo(KH.I0I:I>IJJ(KRKTKVKdKfKhKtK~KKǶvl[QE4 B*phCJ OJPJQJo(KHCJ OJPJQJo(KHCJ OJPJQJo( B*phCJ OJPJQJo(KHCJ OJPJQJo(CJ OJPJQJo( B*phCJ OJPJQJo(KHCJ OJPJQJo( B*phCJ OJPJQJo(KHCJ OJPJQJo( B*phCJ OJPJQJo(KH B*phCJ OJPJQJo(KHCJ OJPJQJo(KHCJ OJPJQJo( B*phCJ OJPJQJo(KHKKLLLLZM\MjMMMMMMMMMMMMM¸|yvtpo(UUUo(CJ OJ PJ QJ o( B*phCJ OJPJQJo(KHCJ OJPJQJo(CJ OJPJQJo(CJ OJPJQJo(CJ OJPJQJo(CJ OJPJQJo( B*phCJ OJPJQJo(KH B*phCJ OJPJQJo(KH B*phCJ OJPJQJo(KH24j yidWD` dWD` dWD` dWD` dd9DWD` d9DWD` d9DWD` d$a$d$a$d$a$d$a$ 8 8}r dWD` dWDf`f & FdWD` & FdWD` & FdWD` dWD` dWD` dWD` dWD` dWD` dWD` dWD` tvx0 d d d9DWD` d dd$a$d dWD` dWD`d d$a$9Ddddd9D P*x`dd dWD` d9DWD`d dd$a$dd dWD`dWD` dWD` dWD` t~28xB*tdWD` dWD` dd dWD` dWD` dWD`dWD` d dd dWD` d9DWD` $ & : < !|!2""D#$$h%yidWD` dWD` dWD` dWD` dWD` dWD` dWD`dd vd$a$ d9DWD`d h% &&(''&(.))B*++rcdWD` d^WD` d` dWD` d vdWD` d^WD` dWD`dWD` dWD` +++v,,--- .`..p_d9DWD` d9DWD` d9DWD` d9DWD` d9DWD` d9DWD` d9DWD` d9DWD` vdWD@`@ hd$a$ ./0011D2F2Z2\223pdWD` dWD` d hd$a$ d hdWD` dWD` dWD` dWD` dWD` d 363p33444,5`55f66{jd9DWD` d9DWD` d d9DWD` d9D d9DWD` dWD` dWD` d d d 66F7D88B:;<<=T=uedWD` dWD` dWD` dWD` dWD` d dWD` dWD` d9DWD` d9DWD` T=V=j=l=>>?@A0BC^DZE}r d9D d d9DWD` d9D d d9D dWD` dWD` dWD` d hd$a$ d h ZE\EpErE^FFHH0IJTKVKfKzd$a$ dZ`Z pdWD` dWD` dWD` d d dWD` hpd d hd$a$ d h fKhKKLL\MMMMMM dWD`dWD` dWD` dWD` dWD` dZ`Z p MMMMMMN 9r YD\$$a$G$1$$dN%dO&dP'dQ(dR 9r &`+D#$/.:. A!#"$%S2P1800 0 %0B`Bcke $a$1$CJKHmH sH nHtH$A`$؞k=W[SO*Z`*~e,gOJQJ8 `8u$a$G$ 9r CJ*`*yblFhe,gCJ`"u wcd$a$G$@& $dN%dO&dP'dQ 9r CJOJQJ *>X" &(+&.1p3r5B8T=A\DF.IKM'()*+,-./0123456789:;<=> h%+.36T=ZEfKMM?@ABCDEFGHIJKLM# Gz Times New Roman-[SO5Symbol3$ z@Arial-ўSO?4 z@Courier New;WingdingsA4 |8wiSOwiSO_GB2312;4 N[_GB2312Y B Cambria MathArial Black;4 wiSO_GB2312? Arial Black Normal.wpt userUO%fn hGGZBZ&!),.:;?]}  & 6"0000 0 0 00000 =@\]^([{ 0 0 00000;[)?'*2# `0(  #!Root Entry FSummaryInformation(DocumentSummaryInformation8WordDocument<\ !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTVWXYU՜.+,D՜.+,\ B$ (\dlKSOProductBuildVer2052-6.6.0.2657